Informatii stare civila

STAREA CIVILĂ

1. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI 

 1. certificate de naştere în original şi copie pentru viitorii soți;
 2. certificate medicale prenupţiale (valabile 14 zile de la data emiterii şi care trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana în cauză se poate căsători)
 1. actele de identitate original şi copie (valabile) ale viitorilor soți;

depunerea actelor se face cu 10 (zece) zile înaintea datei încheierii căsătoriei,

 1. Declaraţia de căsătorie  se depune la primăria unde are domiciliul/reședința unul dintre viitorii soţi.

Dacă a mai existat o căsătorie pentru unul dintre soţi, trebuie să depună acte din care să reiasă desfacerea căsătoriei anterioare (desfacere prin deces –certificat de deces original şi copie; desfacere prin divorţ – se depune sentinţa civilă rămasă definitivă şi irevocabilă original şi copie; desfacere prin anulare – se depune sentinţa rămasă definitivă original şi copie).

Condiţii pentru încheierea căsătoriei:

(Art. 271 C.c.) – Căsătoria se încheie între un bărbat şi o femeie prin consimţământul personal şi liber exprimat al acestora.

(Art.272 C.c.) – vârsta matrimonială- Căsătoria se poate încheia dacă viitori soţi au împlinit vârsta de 18 ani.

    ( 2)  Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul își are domiciliul.

 NU SE OFICIAZĂ CASĂTORII SÂMBĂTA ȘI DUMINICA

2. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

 DECESUL se declară la unitatea administrativ – teritorială (Primăria) unde s-a produs evenimentul, în termen de trei zile de la deces.

În caz de moarte violentă, declararea decesului peste termenele menționate se face numai cu aprobarea parchetului. 

ACTE NECESARE:

 1. certificate medical constatator al decesului – original
 2. actul de identitate, certificat nașter, certificat căsătorie (dacă este cazul) – original ale persoanei decedate       

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite.

 • Sintagma membrii familiei se referă la soțul supraviețuitor și copiii necăsătoriți ai acestora.
 • sintagma persoane îndreptățite se referă la copiii căsătoriți și alte persoane prevăzute la art. 17 din legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare inclusiv altă rudă apropiată a decedatului până la gradul al IV-lea, sau persoanele beneficiare ale unui testament, legat, certificat de moștenitor rămas de pe urma defunctului.
 • Dacă certificatul de deces se solicită de către fiul/fiica decedatului, se vor depune următoarele: carte de identitate, certificat naștere (+ certificat căsătorie pentru fiică dacă este cazul)
 • Dacă certificatul de deces se solicită de către soțul/soția decedatului, se vor depune: carte de identitate, certificat căsătorie
 • Dacă certificatul de deces se solicită de către oricare altă rudă până la gradul al patrulea a decedatului, se vor depune următoarele: carte de identitate + toate certificatele de stare civilă pentru a face dovada gradului de rudenie
 • Dacă certificatul de deces se solicită de către un beneficiar al unui testament, legat, certificat de moștenitor rămas de pe urma defunctului se vor depune următoarele: carte de identitate + după caz: testament, legat, certificat de moștenitor

Ileana, HCL 19 din 28 aprilie 2022 stabilirea taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț Vizualizare