Buletinul informativ (Legea 544/2001)

BULETIN INFORMATIV

publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situat in incinta Primăriei comunei Ileana, telefon 0342.880030, la adresa de e-mail: primariaileana@gmail.com sau la adresa Primăriei comunei Ileana, str. Principală, nr.19, localitatea Ileana, județul Călărași, www.comunaileana.ro

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Ileana

Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Ileana:

 1. Constituția României: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
 2. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925
 3. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410
 4. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95836
 5. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210
 6. Legea nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, modificată și completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116
 7. Codul civil al României aprobat prin Legea nr.287/2009: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332
 8. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794
 9. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731
 10. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
 11. Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432
 12. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185
 13. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA511
 14. Legea fondului funciar  nr.18/1991 rerepublicată, modificată și completată:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359
 15. OG nr.28/2008 privind registrul agricol, modificată şi completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993
 16. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616
 17. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
 18. Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151

Acte normative cu impact asupra activității:

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
 2. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a etiţiilor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
 3. Ordonanța Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările și completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
 4. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282
 5. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770
 6. Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2566
 7. Ordinul nr.289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/2018 din 17 august 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196888

Legislația privind organizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către Primăria comunei Ileana este disponibilă în cadrul secțiunilor specifice.

 • Ileana, HCL 16 din 28 aprilie 2022 privind aprobare ROF Consiliu local Nr: 16 (Adaugat la data 28.04.2022) Vizualizare
  • Ileana, HCL 16 din 28 aprilie 2022 – ANEXA ROF la HCL 16 din 28 aprilie 2022 privind aprobare ROF Consiliu local Vizualizare
  • Ileana, HCL 16 din 28 aprilie 2022 – ANEXA 1 la ROF la HCL 16 din 28 aprilie 2022 privind aprobare ROF Consiliu local Vizualizare
  • Ileana, HCL 16 din 28 aprilie 2022 – ANEXA 2 la ROF la HCL 16 din 28 aprilie 2022 privind aprobare ROF Consiliu local Vizualizare
  • Ileana, HCL 16 din 28 aprilie 2022 – ANEXA 3 la ROF la HCL 16 din 28 aprilie 2022 privind aprobare ROF Consiliu local Vizualizare
  • Ileana, HCL 16 din 28 aprilie 2022 – ANEXA 4 la ROF la HCL 16 din 28 aprilie 2022 privind aprobare ROF Consiliu local Vizualizare
  • Ileana, HCL 16 din 28 aprilie 2022 – ANEXA 5 la ROF la HCL 16 din 28 aprilie 2022 privind aprobare ROF Consiliu local Vizualizare
  • Ileana, HCL 16 din 28 aprilie 2022 – ANEXA 6 la ROF la HCL 16 din 28 aprilie 2022 privind aprobare ROF Consiliu local Vizualizare
  • Ileana, HCL 16 din 28 aprilie 2022 – ANEXA 7 la ROF la HCL 16 din 28 aprilie 2022 privind aprobare ROF Consiliu local Vizualizare
  • Ileana, HCL 16 din 28 aprilie 2022 – ANEXA 8 la ROF la HCL 16 din 28 aprilie 2022 privind aprobare ROF Consiliu local Vizualizare
 • Ileana, HCL 27 din 24 iunie 2022 privind aprobarea ROF Compartiment Asistență Socială Vizualizare
  • Ileana, HCL 27 din 24 iunie 2022 – ANEXA la HCL 27 din 24 iunie 2022 privind aprobarea ROF Compartiment Asistență Socială Vizualizare
 • HCL nr. 7 din 27.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Ileana, județul Călărași Nr: 7 (Adaugat la data 27.02.2019) Vizualizare

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama institutiei
– aprobată prin

 • Ileana, HCL 6 din 28 februarie 2023 (privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului) Vizualizare
  • ANEXA la HCL 6 din 28 februarie 2023 (privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului) Vizualizare
 • H.C.L. nr. 2 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea organigramei Vizualizare

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei

Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri – Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 (Conform HG nr. 1487/2005)
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link

Program de audiente:
Numele si prenumele                     Functia             Zile de audiente               Ore de audiente
ALEXANDRU CORNELIU                     Primar                        Marti                         10,00 – 14,00
TOMA AUREL                                    Viceprimar                   Joi                            10,00 – 12,00
TOMA CRISTINA FLORENTINA            Secretar                    Vineri                         10,00 – 14,00

NOTA:

Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 – 10,00, astfel:
– telefonic, la nr. 0342880030
– personal;
– prin cerere scrisa depusa la Registratura .

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audiente.

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI COMUNEI ILEANA SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

Conducerea Primariei comunei Ileana:
Dl. Corneliu ALEXANDRU – Primar
Dl. Aurel TOMA – Viceprimar
D-na Cristina – Florentina TOMA – Secretarul comunei Ileana;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
D-na Cristina – Florentina TOMA – Secretarul comunei Ileana

d) COORDONATE DE CONTACT

Denumire: Primaria comunei Ileana
Sediul: localitatea Ileana, str. Principală, nr.19
Telefon: 0342880030
Fax : –
E-mail: primariaileana@gmail.com
Site: www.comunaileana.ro

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Ileana şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local link  
Referitor la sursele financiare ale comunei Ileana atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Ileana şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Ileana.

f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII:

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica link

g) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC link

h) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE 

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001

Plângere administrativă 1 și 2 

Secretarul comunei Ileana,

Cristina Florentina TOMA

i) FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001