Buletinul informativ (Legea 544/2001)

BULETIN INFORMATIV

publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situat in incinta Primăriei comunei Ileana, telefon 0242646048, la adresa de e-mail: primariaileana@gmail.com sau la adresa Primăriei comunei Ileana, str. Principală, nr.1, localitatea Ileana, județul Călărași, www.comunaileana.ro

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Ileana: link opis legislativ 

 • Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administratuv
  – Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
  – Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
  – Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
  – Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare
 • OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
 • Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările  la zi

– HCL nr. 7 din 27.02.2019  – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana Vizualizare

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama institutiei
– aprobată prin H.C.L. nr. 2 din 31 ianuarie 2022 Vizualizare

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei

Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri – Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 (Conform HG nr. 1487/2005)
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link

Program de audiente:
Numele si prenumele                     Functia             Zile de audiente               Ore de audiente
ALEXANDRU CORNELIU                     Primar                        Marti                         10,00 – 14,00
TOMA AUREL                                    Viceprimar                   Joi                            10,00 – 12,00
TOMA CRISTINA FLORENTINA            Secretar                    Vineri                         10,00 – 14,00

NOTA:

Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 – 10,00, astfel:
– telefonic, la nr. 0242646048, 0242646045;
– personal;
– prin cerere scrisa depusa la Registratura .

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audiente.

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI COMUNEI ILEANA SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

Conducerea Primariei comunei Ileana:
Dl. Corneliu ALEXANDRU – Primar
Dl. Aurel TOMA – Viceprimar
D-na Cristina – Florentina TOMA – Secretarul comunei Ileana;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
D-na Cristina – Florentina TOMA – Secretarul comunei Ileana

d) COORDONATE DE CONTACT

Denumire: Primaria comunei Ileana
Sediul: localitatea Ileana, str. Principală, nr.1
Telefon:  0242646048; 0242646045.
Fax : 0242646045.
E-mail: primariaileana@gmail.com
Site: www.comunaileana.ro

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Ileana şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local link  
Referitor la sursele financiare ale comunei Ileana atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Ileana şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Ileana.

f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII:

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica link

g) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC link

h) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE 

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001

Plângere administrativă 1 și 2 

Secretarul comunei Ileana,

Cristina Florentina TOMA

i) FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001