Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

 • Rezultate privind selectia dosarelor concurs consilier debutant – nr. 5204 din 19.12.2023  Vizualizare
 • Anunț din 04.12.2023 organizare concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post vacant, funcție unică în baza art. IV alin. 2 lit. b) din OUG nr. 34/2023 consilier debutant Compartiment Asistență Socială (Adaugat la data 04.12.2023) Vizualizare
 • Rezultatele finale nr. 2700 din 29.06.2023 privind concurs consilier, clasa I, grad debutant, compartiment contabilitate Vizualizare
 • Rezultatele proba interviu nr. 2699 din 29.06.2023 privind concurs consilier, clasa I, grad debutant, compartiment contabilitate Vizualizare
 • Rezultatele proba scrisa nr. 2698 din 29.06.2023 privind concurs consilier, clasa I, grad debutant, compartiment contabilitate Vizualizare
 • Proces verbal nr. 2592 din 23.06.2023 privind selectie dosare concurs consilier, clasa I, grad debutant, compartiment contabilitate Vizualizare
 • Anunt nr. 2281 din 26.05.2023 privind organizare concurs consilier, clasa I, grad debutant, compartiment contabilitate (Adaugat la data 29.05.2023) Vizualizare
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 15 mai 2023 click aici
 • Proces verbal nr. 968 din 03.02.2022 privind dosar concurs – Consilier debutant – compartiment asistenta sociala Vizualizare
 • ANUNŢ: PRIMĂRIA COMUNEI ILEANA cu sediul în comuna Ileana, sat Ileana, str. Principală nr. 1, județul Călărași anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana: CONSILIER DEBUTANT–COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ (Adaugat la data 14.02.2022) Vizualizare
 • Raport final nr. 3985 din 20.09.2021 privind concurs referent debutant  Vizualizare
 • Proces verbal nr. 3772 din 06.09.2021 privind depunere dosare concurs Referent debutant Vizualizare
 • PRIMĂRIA COMUNEI ILEANA cu sediul în comuna Ileana, sat Ileana, str. Principală nr. 1, județul Călărași anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana: REFERENT – COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ (Adaugat la data 19.08.2021) Vizualizare

– Adresa nr. 1203 din 27.03.2020 privind Raportul final al concursului (examen) pentru ocuparea functiei contractuale de referent debutant: click aici
– Adresa nr. 1202 din 26.03.2020 privind afisarea rezultatelor privind examenul pentru ocuparea functiei Contractuale de referent debutant Proba interviu – 26.03.2020: click aici
– Adresa nr. 1199 din 26.03.2020 privind afisarea rezultatelor privind proba scrisă la concursul pentru pentru ocuparea functiei contractuale de Referent debutant – compartiment registru agricol. Cadastru Fond funciar proba scrisă – 26.03.2020: click aici
ANUNŢ PRIMĂRIA COMUNEI ILEANA cu sediul în comuna Ileana, sat Ileana, str. Principală nr. 1, județul Călărași anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana: REFERENT DEBUTANT
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
– absolvent de studii medii cu diploma de bacalaureat
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
-proba scrisă: 26 martie 2020, ora 10:00 la Sediul Primăriei comunei Ileana
-proba de interviu: 30 martie 2020, ora 12:00 la Sediul Primăriei comunei Ileana
-termenul limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs: 19 martie 2020, ora 16:00. Pentru mai multe detalii click aici.
Proces verbal nr. 122 din 22.03.2019 privind afisare rezultate concurs proba interviu pentru post sofer microbuz: click aici
Proces vebal nr. 1197 din 19.03.2019 privind afisare rezultate proba scrisa concurs sofer microbuz : click aici

– Proces verbal nr. 1025 din 13.03.2019 privind afisare rezultate selectie dosare la concursul pentru post sofer – microbuz scolar: click aici

ANUNŢ   PRIMĂRIA COMUNEI ILEANA cu sediul în comuna Ileana, sat Ileana, str. Principală nr. 1, județul Călărași anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana:Ø 1 post de Şofer (microbuz elevi) I,

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
– absolvent şcoală generală/ şcoală profesională /liceu;
– vechime în muncă necesară ocupării postului: 5 ani
– permis de conducere categoria D;
– posedă atestat pentru transportul rutier de persoane
– domiciliul stabil în comuna Ileana

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
-proba scrisă: 19 martie 2019, ora 1100 la Sediul Primăriei comunei Ileana
-proba de interviu: 22 martie 2019, ora 1100 la Sediul Primăriei comunei Ileana
-termenul limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs: 11 martie 2019 orele 1600

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformităţii.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, tematica şi bibliografia stabilita se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.comunaileana.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Sediul Primăriei comunei Ileana, telefon 0242646045, 0242646048 PRIMAR, CORNELIU ALEXANDRU

– Adresa nr. 2980 din 25.06.2018 afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de muncitor calificat – Compartiment administrativ: click aici

– Adresa nr. 2863 din 15.06.2018 afisarea rezultatelor privind proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de referent compartiment asistenta sociala: click aici
– Adresa nr. 2862 din 15.06.2018 afisarea rezultatelor privind proba interviu la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de paznic compartiment administrativ: click aici

– Adresa nr. 2809 din 12.06.2018 afisarea rezultatelor privind proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de referent compartiment asistenta sociala: click aici
– Adresa nr. 2810 din 12.06.2018 afisarea rezultatelor privind proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de paznic compartiment administrativ: click aici

ANUNŢ Nr. 2678/ 07.06.2018 PRIMĂRIA COMUNEI ILEANA cu sediul în comuna Ileana, sat Ileana, str. Principală nr. 1, județul Călărași anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana: MUNCITOR CALIFICAT – COMPARTIMENT ADMINISTRATIV. Pentru mai multe detalii: click aici

– Adresa nr. 2740 din 06.06.2018 afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de referent compartiment asistenta sociala: click aici
– Adresa nr. 2738 din 06.06.2018 afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de paznic compartiment administrativ: click aici

ANUNŢ Nr. 2470/17.05.2018 PRIMĂRIA COMUNEI ILEANA cu sediul în comuna Ileana, sat Ileana, str. Principală nr. 1, județul Călărași anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana:  – REFERENT – COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ. Pentru mai multe detalii click aici .
ANUNŢ Nr. 2469/17.05.2018  PRIMĂRIA COMUNEI ILEANA cu sediul în comuna Ileana, sat Ileana, str. Principală nr. 1, județul Călărași anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana: Ø PAZNIC – COMPARTIMENT ADMINISTRATIV. Pentru mai multe detalii click aici .

ANUNŢ PRIMĂRIA COMUNEI ILEANA cu sediul în comuna Ileana, sat Ileana, str. Principală nr. 1, județul Călărași anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana, Compartiment Contabilitate: Ø REFERENT PRINCIPAL CLASA AIII-A

Potrivit art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, modificată și completată:
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
   a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
   c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
   f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
   g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
   h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:
– nivelul studiilor: studii liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani
– cunoștințe operare calculator: nivel de bază

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:
-proba scrisă 30 octombrie 2017, ora 11.00,
-interviu 3 noiembrie 2017, ora 11.00.

Data publicării şi afişării anunţului : 29 septembrie 2017.
Dosarele de inscriere la concurs pot fi depuse in termen de 20 zile de la data publicarii si afisarii anuntului, la Primaria comunei Ileana.

Conform art. 49 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  a) formularul de înscriere
  b) copia actului de identitate
  c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  e) cazierul judiciar;
  f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
  Copiile de pe actele prevăzute la a) – g) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul Primăriei comunei Ileana.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, tematica şi bibliografia stabilita se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.comunaileana.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Sediul Primăriei comunei Ileana, telefon 0242646045, 0242646048 PRIMAR, CORNELIU ALEXANDRU 

ANUNŢ PRIMĂRIA COMUNEI ILEANA cu sediul în comuna Ileana, sat Ileana, str. Principală nr. 1, județul Călărași anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana: Ø CASIER
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
– absolvent de studii medii cu diploma de absolvire
– cunoștințe de operare calculator
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
-proba scrisă:15 IUNIE 2017, ora 1000 la Sediul Primăriei comunei Ileana
-proba de interviu: 19 IUNIE 2017, ora 1430 la Sediul Primăriei comunei Ileana
-termenul limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs: 8 IUNIE 2017, ora 16:30
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformităţii.
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, tematica şi bibliografia stabilita se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.comunaileana.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Sediul Primăriei comunei Ileana, telefon 0242646045, 0242646048
PRIMAR, CORNELIU ALEXANDRU

Anunt nr. 2174 din 19.05.2017 privind afisarea rezultatelor pentru proba scrisa la concursul ocupare past agent agricol II: click aici
Proces verbal nr. 2074 din 15.05.2017 privind organizarea concursului organizat pentru ocuparea postului de agent agricol II din 19.05.2017: click aici

ANUNŢ PRIMĂRIA COMUNEI ILEANA cu sediul în comuna Ileana, sat Ileana, str. Principală nr. 1, județul Călărași anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana: Ø 1 post de AGENT AGRICOL II,
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
– cunoștințe de operare calculator
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
-proba scrisă: 19 mai 2017, ora 1000 la Sediul Primăriei comunei Ileana
-proba de interviu: 23 mai 2017, ora 1430 la Sediul Primăriei comunei Ileana
-termenul limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs: 11 mai 2017, orele 16:30
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformităţii.
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, tematica şi bibliografia stabilita se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.comunaileana.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Sediul Primăriei comunei Ileana, telefon 0242646045, 0242646048 PRIMAR, CORNELIU ALEXANDRU
Proces verban nr. 4290 din 30.09.2016 – privind desfasurarea probei de interviu din data de 30.09.2016 pentru ocuparea postului de sofer microbuz transport elevi. click aici

Proces verbal nr. 4251 din 28.09.2016 – afisarea punctajului privind examenul la concursul pentru ocuparea postului de sofer (microbuz scolar): click aici

Proces verbal nr. 4193 din 23.09.2016 – afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de sofer (microbuz scolar): click aici

ANUNŢ PRIMĂRIA COMUNEI ILEANA cu sediul în comuna Ileana, sat Ileana, str. Principală nr. 1, județul Călărași anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana: – 1 post de Şofer (microbuz scolar),
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
– absolvent şcoală generala / şcoală profesională / liceu (cu diplomă de absolvire);
– permis de conducere categoria D;
– posedă atestat pentru transportul rutier de persoane
– domiciliul stabil în comuna Ileana
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
-proba scrisă: 28 septembrie 2016, ora 1000 la Sediul Primăriei comunei Ileana
-proba de interviu: 30 septembrie 2016, ora 1200 la Sediul Primăriei comunei Ileana
-termenul limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs: 20 septembrie 2016, orele 16:00
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformităţii.
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, tematica şi bibliografia stabilita se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.comunaileana.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Sediul Primăriei comunei Ileana, telefon 0242646045, 0242646048 PRIMAR, CORNELIU ALEXANDRU
Proces verbal nr. 3780 din 26.08.2016 privind desfasurarea examenului de ocupare a postului de sofer microbuz scolar, incheiat azi, 26.08.2016: click aici
Proces verbal nr. 3770 din 25.08.2016 privind solutionarea contestatiilor privind rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de sofer microbuz transport elevi, incheiat azi, 25.08.2016, orele 13:00: click aici
Anunt nr. 3717 / 19.08.2016 privind afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de sofer (microbuz scolar) click aici

ANUNŢ  PRIMĂRIA COMUNEI ILEANA cu sediul în comuna Ileana, sat Ileana, str. Principală nr. 1, județul Călărași anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana:  1 post de Şofer (microbuz scolar), 
   Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

   Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
– absolvent şcoală generala / şcoală profesională / liceu (cu diplomă de absolvire);
– permis de conducere categoria D;
– posedă atestat pentru transportul rutier de persoane
– domiciliul stabil în comuna Ileana
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
-proba scrisă: 26 august 2016, ora 1000 la Sediul Primăriei comunei Ileana
-proba de interviu: 29 august 2016, ora 1000 la Sediul Primăriei comunei Ileana
-termenul limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs: 19 august 2016

   Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformităţii.

   Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, tematica şi bibliografia stabilita se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.comunaileana.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Sediul Primăriei comunei Ileana, telefon 0242646045, 0242646048 sau click aici PRIMAR, CORNELIU ALEXANDRU